Положення про ЦНАП

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради (далі Центр) – є структурним підрозділом, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.
1.2. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у межах Арцизької міської територіальної громади за рішенням Арцизької міської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку. Виконання обов'язків адміністратора віддаленого робочого місця Центру покладається на старосту відповідного старостинського округу згідно із Законом України «Про адміністративні послуги».
1.3. Центр, територіальні підрозділи Центру, адміністратори віддалених робочих місць Центру/мобільних Центрів підконтрольні і підзвітні Арцизькій міській раді, підпорядковані її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядковані міському голові.
1.4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів приймається Арцизькою міською радою (далі – Рада).
1.5. Центр, територіальні підрозділи Центру, адміністратори віддалених робочих місць Центру/мобільних Центрів у своїй діяльності керуються Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Арцизької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
1.6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів, визначається та затверджується рішенням міської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи міської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).
До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


2.1. На Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів покладаються такі основні завдання:
- організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються у Центрі, територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрів;
- вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;
- використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі;
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;
- реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;
- організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;
- проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до закону;
- здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.
2.2. Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів забезпечують надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ ЦНАП


Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця Центру/мобільних Центрів під час виконання покладених на них завдань:
3.1. Взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
3.2. Безоплатно отримують від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.
3.3. Отримують відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.
3.4. Взаємодіють з представниками інших ОТГ в межах чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 

4. СТРУКТУРА


4.1. Штатний розпис та структура Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів затверджуються у встановленому порядку рішенням міської ради.
4.2. Очолює Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів начальник, на якого покладаються обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва Центра, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів та відповідальність за організацію його діяльності.
4.3. Центр утворюється з начальника, державних реєстраторів, адміністраторів або головних спеціалістів, адміністраторів чи спеціалістів територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів.
4.4. Начальник Центру, адміністратори, державні реєстратори, спеціалісти та інші працівники Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.
4.5. Центр розташовується за адресою: 68400, обл. Одеська, м. Арциз, вул. Свободи, 95а.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ЦНАП


5.1. Начальник Центру діє в межах чинного законодавства та завдань, покладених на Центр:
- здійснює керівництво роботою Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;
- організовує діяльність Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи центру;
- координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
- організовує діяльність віддалених робочих місць (територіальних підрозділів);
- організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів;
- сприяє створенню належних умов праці у Центрі, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, вносить пропозиції щодо покращення його матеріально-технічного забезпечення;
- розглядає скарги про діяльність чи бездіяльність адміністраторів; державних реєстраторів та інших працівників Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів;
- здійснює функції адміністратора;
- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;
- планує роботу Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, подає пропозицій до перспективних і поточних планів роботи міському голові;
- розробляє Положення про Центр, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, посадові інструкції працівників, у разі потреби – зміни і доповнення до зазначених документів, подає їх на затвердження в установленому порядку;
- звітує про проведену роботу Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів у визначеному порядку на сесії міської ради, до департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації та Міністерству цифрової трансформації України ;
- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Центр;
- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову Центру.

 

6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ


6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у Центрі, територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрів звертається до адміністратора - посадової особи Арцизької міської ради, або у випадках, передбачених законодавством, – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.
6.2. Основними завданнями адміністратора є:
- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;
- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
- організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;
- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
- надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;
- надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання он-лайн послуг).
6.3. Адміністратор має право:
- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
- інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;
- порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів;
- отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;
6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається Арцизькою міською радою.
Повноваження адміністратора можуть покладатися на начальника Центру, державних реєстраторів, спеціалістів та інших посадових осіб Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, які здійснюють функції з обслуговування суб’єктів звернення, зокрема прийняття документів, необхідних для надання адміністративних послуг та видачу результатів надання адміністративних послуг у Центрі, територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрів.
6.5. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України, та електронний цифровий підпис.
6.6. Основними завданнями державного реєстратора є:
1) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;
2) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;
4) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;
5) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;
6) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
7) виконує повноваження начальника відділу у разі його відсутності;
8) надає окремі адміністративні послуги (виконує функції адміністратора) відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»;
9) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується міським головою, відповідно до законодавства.
Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори Центру.
6.8. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори Центру.
6.9. Основними завданнями адміністраторів (спеціалістів) з питань реєстрації місця проживання громадян є:
1) реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
2) формування та ведення реєстру територіальної громади;
3) підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;
4) здійснення функцій адміністратора;
5) виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників Центру.
6.10. Основними завданнями спеціалістів з соціальних питань є:
1) ведення прийому громадян, роз’яснення законодавства з питань соціального захисту населення;
2) проведення обстеження матеріально – побутових умов громадян із залученням депутатів міської ради (кожен депутат на окрузі);
3) проведення аналізу і узагальнення матеріалів обстеження, їх передача управлінню праці та соціального захисту населення;
4) прийом та оформлення документів для призначення допомоги сім’ям з дітьми;
5) прийом та оформлення документів для призначення субсидії;
6) прийом та оформлення документів для надання адресної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
7) прийом та оформлення документів для призначення інших видів соціальних допомог та виплат;
8) здійснення функцій адміністратора;
9) виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників Центру.
6.11. За рішенням Арцизької міської ради, у Центрі, також може здійснюватися:
- прийняття звітів, декларацій, скарг;
- надання консультацій;
- прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
- прийняття довідок.
6.12. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день з перервою на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.
6.13. У територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрах буде забезпечено надання адміністративних послуг відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.
6.14. У приміщенні, де розміщується Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільні Центри можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку чи термінали самообслуговування, POS - термінали).
6.15. Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільні Центри повинні бути облаштовані у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
6.16. У приміщенні Центру, територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрах може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого комітету Арцизької міської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.
6.17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.