• На головну
  • Міська влада
  • Положення про постійні депутатські комісії

Положення про постійні депутатські комісії

Додаток до рішення

                                                                                         Арцизької міської ради

                                                                                         № 5-VІІ від 18.11.2015 року

Положення про комісії Арцизької міської ради VІІ скликання

Це положення визначає порядок діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій Арцизької міської ради VІІ-го скликання, розроблено та діє разом із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та регламентом ради.

Стаття 1. Утворення комісій ради

Постійні та тимчасові контрольні комісії ради утворюються в порядку, визначеному регламентом ради.

Стаття 2. Перелік постійних комісій ради

1. У складі Арцизької міської ради утворюються та діють такі постійні комі­сії:

1)   планово-бюджетна;

2) з питань депутатської діяльності та етики, а також освіти, охорони здоров'я,   культури та спорта;

3)   з питань транспорта, торгівлі та підприємництва;

4) з питань житлово-комунального господарства та благоустрою;

5) з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

2. Рада може відповідно до норм, встановлених регламентом ради, реорганізовувати, об’єднувати або ліквідовувати постійні комісії.

Стаття 3. Компетенція постійної планово-бюджетної комісії

1. До компетенції постійної планово-бюджетної комісії:

1) попередній розгляд проектів планів та програм економічного і соціального розвитку території ради, бюджету, а також звітів про їх виконання;

2) попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження місцевих податків та зборів і визначення їх ставок;

3) здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду;

4) внесення пропозицій щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності;

5) контроль за укладанням договорів на оренду комунальної власності, а також за портфелем замовлень комунальних служб та їх виконанням;

6) внесення пропозицій щодо надання пільг щодо оподаткування юридичних та фізичних осіб, що діють на території міста;

7) розроблення або погодження заходів щодо реалізації наказів виборців, погодження плану заходів та контроль за їх виконанням.

2. Комісія погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради чи впливають на рівень видатків або надходжень місцевого бюджету чи стосуються комунального майна.

Стаття 4. Компетенція постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, а також освіти, охорони здоров'я,   культури та спорта

До компетенції постійної комісії з депутатської діяльності та етики,а також освіти, охорони здоров'я,   культури та спорта належать:

1) підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту роботи міської ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депу­татської діяльності та дотримання норм депутатської етики, програм соціально-економічного розвитку міста в частині забезпечення надання соціальних послуг та послуг з охорони здоров’я мешканцям територіальної громади;

2) підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету;

3) попередній розгляд відповідних розділів і показників планів економічного та соціального розвитку міста, бюджету міста і розроблення до них своїх зауважень і пропозицій;

4) підготовка пропозицій щодо реформування системи закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення у громаді;

5) сприяння залученню до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;

6) проведення перевірок у межах своїх повноважень відповідних відділів та управлінь виконавчого комітету, установ охорони здоров’я та соціального захисту населення, що належать до комунальної власності міста

7) аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій щодо її удосконалення;

8) попередній розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень міського голови, інших посадових осіб, що призначаються радою, депутатів ради у випадках, передбачених законодавством;

9) розгляд заяв та скарг депутатів, пов’язаних з депутатською діяльністю;

10) перевірка ведення протоколів засідань сесій міської ради;

11) розгляд заяв і скарг щодо депутатів міської ради.

12) підготовка до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури, туризму та спорту в місті;

13) попередній розгляд відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку міста, розділів міського бюджету;

14) проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій;

15) надання методичної та організаційної допомоги відділам і управлінням виконавчого комітету, установам освіти, культури, туризму, спорту, розташованих на території міста;

16) ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят і змагань у місті;

17) ініціювання програм підтримки діяльності дитячих, молодіжних, ветеранських та інших суспільно-корисних громадських організацій у місті.

2. Комісія погоджує проекти нормативних актів ради, що стосуються сфери соціального захисту населення та охорони здоров’я, незалежно від суб’єкта внесення.

3. На комісію покладається ведення діяльності, пов’язаної із встановленням партнерських стосунків з іншими містами в Україні та за кордоном.

Стаття 5. Компетенція постійної комісії з питань транспорту, торгівлі та підприємництва

1. До компетенції постійної комісії з питань транспорту, торгівлі та підприємництва належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів і місцевих програм, що стосуються питань транспорту, торгівлі та підприємництва;

2) попередній розгляд та узгодження запровадження місцевих податків і зборів, а також пільг суб’єктам підприємницької діяльності;

3) здійснення контролю над управліннями та відділами виконавчих органів ради, що займаються реєстрацією суб’єктів підприємницької діяльності, видачею дозволів та ліцензій;

4) вивчення, аналіз стану розвитку транспорту, торгівлі та підприємництва в місті та підготовка пропозицій щодо його поліпшення;

5) розроблення і реалізація заходів, спрямованих на встановлення клімату довіри між міською владою та суб’єктами підприємництва, що діють у місті.

2. Комісія забезпечує тісну співпрацю з асоціаціями підприємців, що діють на території громади, торгово-промисловою палатою, сприяє їм в організації та проведенні торгово-промислових виставок, інших публічних заходів, що сприяють економічному процвітанню міста.

Стаття 6. Компетенція постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та благоустрою

1. До компетенції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та благоустрою належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються житлово-комунального господарства (ЖКГ) та благоустрою міста;

2) здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою і підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем ЖКГ та благоустрою;

3) підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації;

4) аналіз скарг мешканців міста на роботу ЖКГ та благоустрій, розгляд найбільш типових з них на засіданнях комісії та ухвалення рекомендацій щодо вирішення кадрових питань у ЖКГ та питань благоустрою;

5) попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів міського бюджету і програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку ЖКГ та благоустрою м. Арциз.

Стаття 7. Компетенція постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища

До компетенції постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються земельних питань та охорони навколишнього середовища;

2) попередній розгляд, аналіз і внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині земельних питань та охорони навколишнього середовища;

3) організація чи сприяння в організації громадських слухань щодо розроблення містобудівної документації та розміщення нових об’єктів будівництва на території міста;

4) попереднє погодження розміщення об’єктів на території міста, землевідведення;

5) контроль за дотриманням рішень ради з земельних питань та охорони навколишнього середовища;

6) здійснення моніторингу дотримання генерального плану забудови міста, інших містобудівних документів;

7) співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем;

8) здійснення інших заходів, пов’язаних з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у місті.

Стаття 8. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної цим положенням, постійні комісії ради:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки і рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради незалежно від суб’єкта їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у квітні, липні, жовтні та січні;

3) здійснюють контроль за відповідними управліннями і відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ і організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяль­ність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в місті;

6) у разі необхідності публікують у місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян.

Стаття 9. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1) створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) створювати експертні групи, залучати на договірній основі в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь і відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов’язкового слова від комісії під час розгляду будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшен­ня витрат міського бюджету;

7) підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;

8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пп. 3, 4, ч. 1 цієї статті, постійна комісія не пізніш як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії чи особи, що його замінює. У запрошенні вказують дату, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

3. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.

4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошена посадова особа зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.

5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або пере­нести засідання комісії на інший день.

6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність, аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 10. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії у міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.

2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менш як 1/3 членів комісії.

3. Апарат ради після отримання звернення міського голови або ініціативи членів комісії, підписаної власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний сповістити голову та всіх членів комісії про проведення її засі­дання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою трьох днів від дати, заявленої у вказаних документах.

4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

5. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

6. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених ч. 5 цієї статті, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комі­сією. У протоколі засідання комісії вказують причину, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 11. Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її части­ни.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.

3. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує потрібну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

Стаття 12. Порядок денний засідання комісії

1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.

2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 13. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.

3. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

7. У формі постанов більшістю голосів членів комісії ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

8. Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 14. Протокол засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає відповідальний працівник апарату ради чи в окремих випадках секретар комісії.

2. В протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

3. До протоколу у вигляді додатків додають: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограму засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

4. Протокол оформляють у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові та секретареві комісії.

5. Один примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.

Стаття 15. Спільне засідання комісій

1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим положенням.

7. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 16. Забезпечення роботи комісій

1. Апарат ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

2. За заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають під час прове­дення засідання.

3. У межах коштів, передбачених міським бюджетом на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розроблення проектів нормативних актів у межах своєї компетенції.

Стаття 17. Порядок діяльності тимчасових контрольних комісій ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність відповідно до норм, визначених цим положенням для постійних комісій ради.

2. Компетенція тимчасової контрольної комісії ради визначається в рішенні ради про створення такої комісії.

3. Тимчасові контрольні комісії ради, як правило, проводять свої засідання в закритому режимі.

4. Члени тимчасових контрольних комісій ради утримуються від проведення прес-конференцій та інших публічних виступів до завершення роботи комісії.

5. Після завершення роботи тимчасової контрольної комісії оформляється звіт, у якому викладається мета утворення комісії; суть проблеми, що розглядалася; фактичні матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією; результати їх розгляду; висновки та рекомендації.

6. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

Стаття 18. Порядок введення в дію цього положення

1. Це положення вводиться в дію з другої сесії міської ради.

2. З дня введення в дію положення про постійні комісії ради, ухвалене «02» грудня 2010 року за № 14, вважається таким, що втратило чинність.

3. Міському голові в місячний термін вирішити питання про закріплення відповідальних працівників за комісіями ради.