Регламент міської ради

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА   РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Регламенту Арцизької міської ради

VІІ скликання

         У відповідності до п. 3 Розділу ІV Прикінцевих положень Регламенту Арцизької міської ради, затвердженого рішенням Арцизької міської ради № 4 -VІІ від 18.11.2015 року, керуючись Законом України «Про внесення зміни до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань», ст.75 Бюджетного Кодексу України, Арцизька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Пункт 1 ст. 10 Регламенту Арцизької міської ради виключити.

2. Пункт 2 ст. 10 Регламенту Арцизької міської ради викласти в наступній редакції:

«Для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях створюється лічильна комісія для проведення таємних голосувань».

3. Ст. 29 «Види та способи голосування» Регламенту викласти у наступній редакції:

 1. 1.«Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, прямо передбачених Законом, у яких рішення приймаються таємним голосуванням.
 2. Відкрите поіменне голосування здійснюється:

- у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування або у разі прийняття процедурного рішення радою про незастосування при голосуванні цієї системи – шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування головуючий оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”, результати поіменного голосування фіксуються.

 1. 3.Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
 2. 4.Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку
 3. Депутат голосує особисто. При голосуванні шляхом оголошення позиції депутата за відсутності технічних умов електронного голосування кожен депутат оголошує власну позицію «за», «проти» або «утримався» особисто.
 4. 6.При таємному голосуванні депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.
 5. Персональні поіменні позиції кожного депутата фіксуються на окремих аркушах або електронних таблицях.

4. Статтю 37 «Проект бюджету» викласти у такій редакції:

 1. Підготовка проекту бюджету є обов'язком виконавчого комітету міської ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями міської ради.
 2. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії міської ради схвалюється виконавчим комітетом міської ради.
 3. Проект бюджету надається на розгляд депутатам протягом 3-х днів з дня схвалення виконавчим комітетом міської ради. Засідання постійних комісій відбуваються за участю головного бухгалтера ради. Постійні комісії надають свої поправки (з письмовим обґрунтуванням) до проекту бюджету у профілюючу постійну комісію( планово-бюджетну комісію).  На засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.
 4. Головний бухгалтер готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.
 5. Після обговорення, на голосування ставиться проект на затвердження.   Якщо проект не підтримується, рада приймає рішення або про повернення проекту на доопрацювання в постійні комісії, або про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок.

5.Контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності та етики,а також освіти, охорони здоров'я, культури та спорту.

Міський голова                                                                        В.М.Міхов

08 грудня 2016 року

№ 467-VІІ                                                                                

                                                                                           Додаток до рішення

                                                                                         Арцизької міської ради

                                                                                         № 4-VІІ від 18.11.2015 року

РЕГЛАМЕНТ

Арцизької міської ради Одеської області VІІ скликання

(зі змінами, внесеними згідно рішення Арцизької міської ради № 48-VІІ від 10.12.2015 року, рішення Арцизької міської ради №425-VІІ від 26.10.2016 року, рішення Арцизької міської ради №467-VІІ від 08.12.2016 року)

                               РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Рада як представницький орган місцевого самоврядування

1. Арцизька міська рада Одеської області (надалі - рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення, та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим регламентом.

2. Регламент ради (надалі - регламент) встановлює порядок скликання, проведення та роботи першої та подальших чергових та позачергових сесій ради, а також визначає порядок:

- прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії;

- призначення пленарних засідань ради та оприлюднення інформації про це та відповідних документів;

- підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях;

- складання та підписання протоколу засідань ради;

- затвердження структури виконавчих органів ради, їх  формування, обрання та затвердження посадових осіб ради;

- формування та організації роботи тимчасових контрольних комісій та інших органів ради;

- участі депутатських фракцій і груп у роботі.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради

1. Рада проводить пленарні засідання у сесійній залі ради (68400, м. Арциз Одеської області, вул. 28 Червня, буд. 95 «А») або в іншому місці, визначеному у розпорядженні про скликання сесії.

2. Засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому  регламентом порядку.

3.Засідання ради ведуться, а виступи, запитання, доповіді тощо виголошуються українською або російською мовами, у тому числі запрошеними особами, та особами, яким надано слово.

4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською або російською мовами, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською або російською мовами за рахунок зацікавленої особи.

    Стаття 3. Використання технічних засобів

1. З метою фіксації ходу проходження засідань ради, виступів депутатів, заслуховування доповідачів, секретар ради здійснює аудіо- та відеозапис всього ходу проходження засідань із записом в спеціальний файл, на основі якого може здійснюватись виготовлення стенограми засідання.

2. Секретар ради забезпечує надання інформації щодо результатів пленарного засідання у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та не пізніше десяти днів з дня пленарного засідання забезпечує оприлюднення даних на офіційному інтернет-сайті ради щодо голосування кожного окремого депутата та ради в цілому з усіх питань порядку денного.

Стаття 4. Гласність роботи ради

   1. Робота ради, її органів та органів, створених радою, є гласною, крім випадків, встановлених законами України та цим регламентом.

    2. Гласність засідань ради забезпечується шляхом присутності бажаючих відвідати засідання ради та її всіх органів членів громади та шляхом акредитації представників засобів масової інформації, яким надають копії матеріалів ради, які на поточний момент розглядаються.

    3. Присутність запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади регулюється процедурами встановленими цим регламентом.

4. Організація висвітлення діяльності ради, її органів та посадових осіб покладається на секретаріат ради.

5. Секретаріат ради веде постійно діючий реєстр акредитованих представників ЗМІ та журналістів. Письмова заява, подана представником ЗМІ є підставою для включення в реєстр акредитованих ЗМІ. Кількість представників акредитованих ЗМІ враховується при підготовці матеріалів, копій документів, які розглядаються. Представники ЗМІ вільно поширюють документи ради, ознайомлюються з документами та усними зверненнями.
     6. Під час засідань ради та її органів проводиться в залі відео- та аудіозапис, які зберігаються разом з протоколами та стенограмами засідань, а також за рішенням ради транслюються в інтернеті, по телебаченню, через гучномовці за межі приміщення та будинку ради.

    7. Рада забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами  проектів рішень ради та її органів, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.

     8. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про запрошених осіб, почесних гостей та зареєстрованих присутніх членів територіальної громади, зачитуючи список та оголошуючи присутніх, які повинні бути зареєстровані. Місця в залі для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади визначаються керівництвом ради, якщо інше рішення не було прийнято депутатами.

    9. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань на перших рядах окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є її депутатами, не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

    10. Право члена територіальної громади бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише за повної відсутності вільного місця, або лише у випадку розгляду на пленарному засіданні, відповідно до закону, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною. Прийняття рішень на закритому засіданні та підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ.  ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ

     Стаття 5. Права депутата у раді та її органах

    Депутат ради наділяється всією повнотою прав, передбачених чинним законодавством України, забезпеченням реалізації яких займаються виконавчі органи ради та інші органи, засновником чи співзасновником яких виступила рада.

   Якщо депутат вважає, що права його порушено під час проведення пленарного засідання чи під час роботи в раді чи на окрузі, він має право на окремий виступ та розгляд питання радою під час найближчого пленарного засідання чергової чи позачергової сесії, зокрема шляхом оприлюднення на пленарному засіданні (між розглядом депутатських запитів та питань порядку денного) факту порушення його прав та оголошення депутатом пропозицій, щодо усунення порушень в подальшому.


     Стаття 6. Депутатські фракції та групи

     1. Забезпечення організації діяльності депутатських фракцій покладається на секретаря ради. Секретар ради забезпечує депутатські фракції приміщеннями за місцем проведення засідань ради, необхідним обладнанням, організаційно-технічними засобами тощо для здійснення ними передбачених законами та цим регламентом функцій.

 2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні від депутатської фракції.

    3. Повна та скорочена назва депутатської фракції має збігатися з назвою відповідної політичної партії/партій, представники яких утворили фракцію.
   4. Кожна депутатська фракція або депутатська група реєструється   секретарем ради. Умовою реєстрації є надходження   підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування депутатської фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція реєструється за умови входження до неї не менше 3 депутатів, обраних за списками відповідної політичної партії. Депутатська група може об’єднувати депутатів, обраних від різних політичних партій, на підставі єдності території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, іншими ознаками. Чисельність депутатської групи має становити не менше 3 депутатів.

     5. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та членів фракції. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської фракції (групи).

    6. Про виключення депутата з депутатської фракції або групи інформує раду голова депутатської фракції або групи на пленарних засіданнях ради, перед початком розгляду депутатських запитів.

Стаття 7. Організація роботи депутатських груп та фракцій

1. Фракції та групи зобов’язані оприлюднити інформацію щодо графіку та адреси прийому виборців для її розміщення на інформаційному стенді або офіційному сайті.

2. Контроль за виконанням депутатами фракцій/груп своїх обов’язків щодо відвідування пленарних засідань ради, роботи у відповідних тимчасових та постійних комісіях, прийому виборців, проведення публічних звітів перед територіальною громадою, про роботу депутатської фракції/групи покладається на керівництво фракції.

3. Усі інші питання діяльності депутатських фракцій та груп регулюються положеннями про фракції та групи, які останніми затверджуються самостійно та надаються в раду для ознайомлення.

Стаття 8. Погоджувальна рада

1. Погоджувальна рада створюється як постійний консультативно-дорадчий орган ради у разі, якщо у раді зареєстровано більше однієї депутатської фракції/групи. З метою покращення роботи та врахування громадської думки, рада може створювати інші постійні та тимчасові громадські консультативно-дорадчі органи ради.

2. До складу погоджувальної ради входять секретар міської ради, голови депутатських фракцій/груп з правом ухвального голосу та голови депутатських комісій з правом дорадчого голосу. У разі відсутності голови депутатської фракції/групи чи голови комісії за їх письмовим дорученням у засіданні погоджувальної ради бере участь відповідно заступник голови депутатської фракції/групи або уповноважений представник від фракції/групи за рішенням фракції/групи, заступник голови комісії з правом відповідно ухвального чи дорадчого голосу.

3. Головує на засіданнях погоджувальної ради секретар міської ради, а в разі його відсутності – вибраний поміж присутніх з правом ухвального голосу простою більшістю голосів керівник однієї з фракцій/груп.

4. Депутати мають право бути присутніми на засіданнях погоджувальної ради, брати участь у обговоренні питань, вносити свої пропозиції щодо проектів порядку денного сесії. У засіданнях погоджувальної ради можуть брати участь автори проектів рішень сесії, якщо вони не є депутатами.

5. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань.

6. Засідання погоджувальної ради скликаються секретарем ради або за ініціативою представників не менше половини депутатських фракцій/груп.

7. Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими.

8. На кожному засіданні погоджувальної ради ведеться протокол.

9. Пропозиції погоджувальної ради ухвалюються такою кількістю голосів членів погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних депутатських фракцій є достатньою для прийняття позитивного рішення при голосуванні питання у залі засідань.
    10. Ухвалені пропозиції направляються депутатським фракціям, органам та особам, яких вони стосуються, не пізніше наступного дня після засідання погоджувальної ради.

11. Пропозиції для розгляду на черговому засіданні погоджувальної ради подаються секретарю міської ради комісіями, депутатами.

12. Члени погоджувальної ради, а також інші особи, які запрошуються на її чергові засідання інформуються про питання, які плануються до розгляду на черговому засіданні, та отримують необхідні матеріали.

13. Погоджувальна рада може:

 а) розглядати та ухвалювати пропозиції ради щодо проекту порядку денного сесії та проектів рішень;

б) вносити міському голові пропозицію щодо скликання позачергового пленарного засідання ради, місця та дати його проведення;

в) розглядати питання про вжиття заходів щодо забезпечення виконання обов’язків депутатом в раді та окрузі, реалізації інших обов’язків депутатів;
     г) розглядати інші пропозиції з організації роботи ради.

    
    Стаття 9. Комісії ради

1. В раді утворюється 5 постійних депутатських комісій, за наступним переліком:
   - планово-бюджетна;

- з питань депутатської діяльності та етики, а також освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;

- з питань транспорту, торгівлі та підприємництва;

- з питань житлово-комунального господарства та благоустрою;

- з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

2. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує секретар ради, за мірою необхідності.

3. Інші комісії ради, комісії ради з питань перевірки підприємств, установ та організацій утворюються з врахуванням наявності представництва всіх фракцій/груп, створених в місцевій раді.

4. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

- за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

- не менш як 1/3 депутатів від їх фактичної кількості;

- за рішенням фракції/групи, членом якої є даний депутат.

Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

Стаття 10. Лічильна комісія

1. Голосування в раді здійснюється шляхом підняття рук(пункт 1виключено відповідно до рішення Арцизької міської ради №467 - VІІ від 08.12.2016року).

2. Для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях створюється лічильна комісія для проведення таємних голосувань. (пункт 2 змінено відповідно до рішення Арцизької міської ради №467 - VІІ від 08.12.2016року).

3. Лічильні комісії обираються у складі трьох депутатів більшістю голосів від загального складу ради за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи, фракції. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим.

(Пункт 3 змінено відповідно до рішення Арцизької міської ради № 48-VІІ від 10.12.2015 року)

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.


     РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ. СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

     Стаття 11. Перше пленарне засідання ради

1. До початку першого пленарного засідання міська територіальна виборча комісія за участю працівників виконавчого комітету міської ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.

2. Перше пленарне засідання першої сесії новообраної міської ради відкриває голова міської територіальної виборчої комісії і веде його до складання присяги новообраним міським головою. Голова міської територіальної виборчої комісії інформує міську раду про результати голосування і підсумки виборів депутатів та міського голови. Інформація голови міської територіальної виборчої комісії береться до уваги.

3. Після оголошення інформації про результати і підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови, голова міської територіальної виборчої комісії приводить до присяги новообраного міського голову та депутатів. Міський голова та депутати, які склали присягу, підписують її текст.

4. Після складання присяги депутатами міський голова приступає до подальшого ведення пленарного засідання.

Стаття 12. Присяга  

       1. Новообраний міський голова складає присягу такого змісту : «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

2. Міський голова приносить присягу, тримаючи Конституцію України.

3. Новообрані депутати міської ради складають таку присягу: «Присягаю на вірність Україні. Присягаю діяти згідно з Конституцією та Законами України, виконувати обов’язки депутата в інтересах громади міста».

4. Від імені депутатів міської ради текст присяги зачитує найстарший за віком депутат міської ради, тримаючи руку на Конституції України. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

Стаття 13. Відкриття сесії ради

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.

2. Сесія може бути закрита, тільки у тому випадку, якщо рада розглянула всі питання порядку денного.

3. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний гімн України.

Стаття 14. Скликання чергових та позачергових сесій ради

1. Чергові сесії скликаються кожного другого четверга місяця.(пункт 1 змінено відповідно до рішення Арцизької міської ради №425-VII від 26.10.2016року).

2. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії.

3. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються секретарю ради з визначенням питань, розгляд яких пропонується.

4. Інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань ради доводиться до відома кожного депутата   у телефонному режимі або в інший можливий спосіб, а також здійснюється повідомлення через засоби масової інформації та офіційний сайт ради.

Стаття 15. Порядок денний сесії ради

1. Порядок денний сесії ради формується виключно відповідно до:

1.1. затвердженого радою плану роботи ради на рік;

1.2. пропозицій виконавчих органів, внесених не пізніше як за 10 робочих днів до початку пленарного засідання;

1.3. пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив та громадських слухань, не пізніше як за 10 робочих днів до пленарного засідання;

1.4. пропозицій депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів, внесених не пізніше як за 10 робочих днів до пленарного засідання.

2. Не рідше одного разу на півріччя вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень ради.  Кожної сесії звітуються 1-3 комісії за мірою необхідності в порядку черговості. Не рідше одного разу на квартал до розпорядження про затвердження порядку денного та скликання чергової сесії обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:

2.1. про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів ради;

2.2. про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

2.3. про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх рахунках.

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного пленарного засідання, подається разом з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту.

4. Зміни та доповнення до порядку денного можуть вноситися до початку його розгляду на засіданнях постійних депутатських комісій.

(Статтю доповнено пунктом 4 відповідно до рішення Арцизької міської ради № 48-VІІ від 10.12.2015 року).

Стаття 16. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради

1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд ради організовують посадові особи ради.

2. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається в раду разом з усіма додатками та документами, які передбачається розповсюдити серед депутатів, у друкованій формі.

3. Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення ради – назва рішення, нижче – текст проекту рішення; на зворотному боці бланку рішення ради – прізвище автора (авторів) проекту, дата та номер реєстрації проекту в раді. Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами ради, повинні містити помітку «Проект».

4. Текст проекту рішення повинен складатися з 3-х частин:

- мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття  рішення;

- вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

- заключної, в якій вказана посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки, а при необхідності – висновки та рекомендації комісій ради. Без додатків, на які є посилання в тексті проекту рішення, проект рішення не реєструються.

6. До проекту рішення додаються копії документів, на які є посилання у проекті рішення, окрім рішень ради, розміщених на сайті ради.

7.  Голова (секретар) ради на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення ставить підпис: про отримання   проекту.

8. Проекти рішень ради підлягають попередньому розгляду в постійних комісіях ради . При наявності зауважень до проекту рішення, рекомендацій тощо (окрім пропозицій з викладення окремих частин рішень в іншій редакції), вони викладаються на окремих аркушів і подаються депутатам. Вони стають невід'ємною частиною проекту рішення по мірі їх поступлення та оприлюднюються відповідно до п.8 і п.9 даної статті.

9. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів під час сесій проводиться з примірника візованого секретарем ради.

10. Керівництво ради забезпечує можливість громадянам ознайомлення з проектами рішень у випадках проведення позачергової сесії, – не пізніше як за день до пленарного засідання.

Стаття 17. Пленарні засідання ради та їх види

1. Пленарні засідання ради призначаються і проводяться в межах з 9  до 18 години з врахуванням обідньої перерви з 13 години до 14 години.

2. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, рішенням ради розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідань.

3. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про продовження розгляду питань на пленарному засіданні до вичерпання порядку денного.

Стаття 18. Правомочність пленарних засідань ради

1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням з головами фракцій/груп може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів протягом однієї години, головуючий за погодженням з головами фракцій/груп може перенести пленарне засідання сесії.

Стаття 19. Депутатські запити, заяви і звернення ради

1. На початку кожного засідання відводиться час для оголошення депутатських запитів, заяв і звернень депутатів ради, а також за рішенням ради для привітань, виступів, нагороджень чи інших урочистих заходів, що не передбачають прийняття рішень. Тексти оголошуються головуючим на основі попередньо поданого тексту, або ж депутатом особисто.

2. Депутатський запит, заява, звернення депутатів оголошується на пленарному засіданні депутатом або представником групи депутатів і повинні містити коротку характеристику фактичного стану справи (обґрунтування). Обговорення депутатських запитів не проводиться, депутати переходять одразу до голосування після оголошення тексту запиту.

3. У випадку позитивного голосування у підтримку запиту, секретар ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до якого його направлено. Орган чи особа, до яких направлено запит, зобов’язані у термін, оголошений в запиті, але не пізніше ніж у десятиденний термін розглянути його та дати на запит відповідь.

4. За рішенням ради може бути прийняте рішення про обговорення звернення чи заяви депутатів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 1/3 складу ради.

5. Посадова особа, до якої було скеровано запит, або повноважний представник відповідного органу, зобов’язані прибути до сесійної зали на час розгляду відповіді та прийняття рішень по запиту, якщо депутат, який виступив автором запиту, вважає за необхідне розглянути відповідь та вважає її неповною, необ’єктивною, або такою що вимагає негайного реагування ради. Розгляд відповідей на депутатські запити проводиться по закінченню розгляду питань порядку денного кожного пленарного засідання сесії.

Стаття 20. Відкриття, ведення та закриття пленарних засідань

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова. Якщо міський голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує секретар ради або обраний депутатами головуючий на засіданні, до появи в залі міського голови.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого ведення засідання доручається іншій особі.

Стаття 21. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні ради

1. Головуючий на засіданні ради:

1.1. відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях ради;

1.2. виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявних зауважень;

1.3. інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

1.4. організовує розгляд питань;

1.5. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

1.6. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;

1.7. створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

1.8. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

1.9. забезпечує дотримання регламенту всіма присутніми на засіданні;

1.10. робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

1.11. вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

1.12. здійснює інші повноваження, що випливають з регламенту.

2. Під час виступів на засіданні ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, озвучення документів, пропозицій від комісії здійснюється головою, або визначеним головою комісії доповідачем в сесійній залі, якщо інше не було прийнято на попередньому засіданні комісією завчасно.

Стаття 22. Послідовність розгляду питань порядку денного

1. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання .

2. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.

3. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням ради.

Стаття 23. Надання слова на пленарному засіданні

1. На пленарному засіданні депутат має право виступити з доповіддю, співдоповіддю, в порядку обговорення, із запитанням тощо.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 15 хвилин; співдоповіді – до 10 хвилин; тим, хто виступає в обговоренні – до 5 хвилин; для повторних виступів в обговоренні – до 3 хвилини; за процедурою скороченого обговорення – 3 хвилини; загальний час обговорення - не більше 10 хвилин.

3. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

4. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.

5. За рішенням ради слово може надаватися також членам виконавчого комітету, присутнім гостям, виборцям, представникам громадських організацій.

6. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.

Стаття 24. Вимоги до виступів на пленарному засіданні ради

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За таких обставин виступ промовця не переривається.

2. Депутат (крім міського голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції/групи, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи поправки, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання.

3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко відповідно до регламенту. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату по черзі на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться.

4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

5. Запис на виступи для запитань проводиться шляхом підняття рук. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з обговорення питання, що розглядається.

Стаття 25. Закінчення обговорення питань

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до голосування». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику головуючого до голосування, яке виголошується словами: «Голосуємо».

Стаття 26. Розгляд питань на пленарних засіданнях

1. Обговорення питання на засіданні ради включає:

1.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

1.2. співдоповіді (у разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

1.3. виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до поправок чи рекомендацій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з документами відповідної комісії;

1.4. голосування проекту рішення за основу;

1.5. внесення, виступ ініціатора внесення поправки й обговорення поправки;

1.6. виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
   1.7. виступи представників від кожної зареєстрованої фракції/групи, які бажають виступити;

1.8. виступи депутатів, які записались на виступ;

1.9. оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

1.10.уточнення і оголошення головуючим на засіданні поправок, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

1.11. голосування за проект в цілому.

  

Стаття 27. Скорочене обговорення проектів рішень

Деякі питання порядку денного можуть за рішенням сесії розглядатися за скороченою процедурою, яка включає:

а) голосування за основу;

б) виступи депутатів, виступи ініціаторів з внесенням і обговоренням поправок;

в) виступ голови або представника профільної комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке має рекомендації цієї комісії;

г) оголошення головуючим поправок, які надійшли та будуть ставитися на голосування, уточнення їх за необхідністю;

д) голосування за проект в цілому.

Стаття 28. Перерви для узгодження позицій фракцій

Після обговорення питання порядку денного до початку голосування головуючий, голова постійної комісії чи керівник фракції може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій не більше 10 хвилин.

Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається простою більшістю голосів.

Стаття 29. Види та способи голосування

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, прямо передбачених законом, у яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2. Відкрите поіменне голосування здійснюється :

   - у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування або у разі прийняття процедурного рішення радою про незастосування при голосуванні цієї системи-шляхом оголошення позиції депутата в ході голосування, головуючий оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат, прізвище якого оголошено, заявляє про свою позицію «за», «проти», «утримався», результати поіменного голосування фіксуються.

3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб- сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменного голосування. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

4. Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

5. Депутат голосує особисто. При голосуванні шляхом оголошення позиції депутата за відсутності технічних умов електронного голосування, кожен депутат оголошує власну позицію «за», «проти», «утримався».

6. При таємному голосуванні депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов”язаний не передавати його іншим особам.

7. Персональні поіменні позиції кожного депутата фіксуються на окремих аркушах або електронних таблицях.(статтю 29 змінено відповідно до рішення Арцизької міської ради № 467 - VII від 08.12.2016року).

   
     Стаття 30. Пропозиції і поправки до проектів рішень

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

2. Якщо окрема думка депутата містить поправки щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці поправки і ставить їх також на голосування.

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

Стаття 31. Голосування пропозицій та поправок

1. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту.

2. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується у цілому.

3. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття 32. Оголошення головуючим початку голосування

1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 33. Рішення ради

1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

2. Якщо міський голова у двотижневий термін не вніс зупинене рішення на розгляд ради або рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності з моменту його оприлюднення в загальному порядку.

Стаття 34. Порядок прийняття радою рішень

1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради за винятком випадків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також зазначених у регламенті.

2. Проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку за основу, або після обговорення в цілому, вважається відхиленим. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради. Відхилене рішення не може повторно виноситись на голосування на даній сесії.

3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

6. Рада також може перенести розгляд проекту рішення на наступне пленарне засідання зі здійсненням необхідного доопрацювання авторами рішень, але зобов’язана розглянути кожне питання порядку денного.

    

Стаття 35. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться бюлетенями за процедурним рішенням ради та у випадках, передбачених регламентом та чинним законодавством України. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибраний ним варіант з тих, що виносяться на голосування.

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

2.1. час і місце проведення голосування;

2.2. порядок заповнення бюлетеня;

2.3. критерії визнання бюлетеня недійсним;

2.4. порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються за формою, затвердженою процедурним рішенням ради.

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

4.1. Отримує складений в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування.

4.2.Опломбовує або опечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

5. Члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення, визначеному рішенням ради; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується радою.

Стаття 36. Спеціальні процедури затвердження членів виконкому

1. Постійні комісії та фракції/групи, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 5 днів до свого засідання повинні отримати   інформаційні матеріали щодо цих кандидатур.

2. Претенденти на посади заступників міського голови виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на пленарному засіданні.

3. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

4. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

5.  Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова представляє раді іншу кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування.

Стаття 37. Проект бюджету

1. Підготовка проекту бюджету є обов’язком виконавчого комітету міської ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями міської ради.

2. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії міської ради схвалюється виконавчим комітетом міської ради.

3. Проект бюджету надається на розгляд депутатам протягом 3-х днів з дня схвалення виконавчим комітетом міської ради. Засідання постійних комісій відбувається за участю головного бухгалтера ради. Постійні комісії надають свої поправки (з письмовим обґрунтуванням) до проекту бюджету у профілюючу постійну комісію ( планово-бюджетну комісію). На засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.

4. Головний бухгалтер готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.

5. Після обговорення, на голосування ставиться проект на затвердження. Якщо проект не підтримується, рада приймає рішення або про повернення проекту на доопрацювання в постійні комісії, або про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок.(статтю 37 змінено відповідно до рішення Арцизької міської ради № 467 - VІІ від 08.12.2016 року).

Стаття 38. Дотримання дисципліни та норм етики депутатами на пленарному засіданні

1. Під час засідання ради особи, присутні на пленарному засіданні, не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо). Якщо присутня на пленарному засіданні особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає її персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати цій особі залишити зал до кінця засідання. Якщо особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання цією особою вимоги головуючого. Головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання, оголосивши час проведення наступного.

2. Промовець не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

3. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або у кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

4. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з обставинами, зазначеними у п.1 та п.2 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, або наступного дня в цей же час, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 39. Протокол, фонограма , відеозапис пленарного засідання ради

1. Засідання ради протоколюються.

2. Фонограма та відеозапис пленарного засідання ради записується та зберігається   протягом часу існування ради.


                                 РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради не менше 2/3 голосів від загального складу депутатів ради.

2. Контроль за дотриманням регламенту покладається на міського голову, секретаря ради, постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

3. Зміни та доповнення до регламенту ради вносяться на розгляд пленарного засідання ради . Рішення ради про внесення змін та доповнень до регламенту за основу приймається 1/3 складу ради, а кінцева редакція змін приймається більшістю від загального складу депутатів ради. У випадку, якщо зміни не були підтримані, регламент залишається в попередній редакції.

       4. Положення Регламенту стосовно оприлюднення даних щодо голосування окремих депутатів та ради в цілому на інтернет-сайті ради,- набувають чинності після створення та початку роботи офіційного інтернет-сайту ради.