Регламент ЦНАП

РЕГЛАМЕНТ
Відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Арцизької міської ради

 

1. Загальні положення


1.1. Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради Одеської області (надалі – Регламент) розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588 (з наступними змінами).
Регламент визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів/мобільних центрів (у разі їх утворення) (далі –Центр), порядок дій адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням Арцизької міської ради Одеської області.
1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Центр та цим Регламентом.
1.4. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх працівників Центру, а також для суб’єктів надання адміністративних послуг в частині надання відповідних послуг через Центр.
1.5. Терміни, які використовуються у цьому Регламенті, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
1.6. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається через Центр, та передача вихідного пакету документів суб’єкту звернення.
1.7. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:
а). верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
б). стабільності;
в). рівності перед законом;
г). відкритості та прозорості;
ґ). оперативності та своєчасності;
д). доступності інформації про надання адміністративних послуг;
е). захищеності персональних даних;
є). раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
ж). неупередженості та справедливості;
з). доступності та зручності для суб’єктів звернення.
1.8. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

2. Вимоги до приміщення, у якому розміщується Центр


2.1. Центр розміщується у зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.
2.2. На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.
2.3. Вхід до Центру повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
2.4. На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення; на прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування Центру.
2.5. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.
2.6. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру.
2.7. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до відкритої частини Центру.
2.8. Відкрита частина містить:
а). сектор прийому;
б). сектор інформування;
в). сектор очікування;
г). сектор обслуговування.
2.9. Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.
2.10. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).
2.11. Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.
2.12. Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах ніж відкрита частина.
2.13. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру та у ньому здійснюється загальне інформування і консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.
2.14. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.
2.15. У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали у зручному для перегляду місці, які містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.
2.16. Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.
2.17. Сектор очікування розміщується у просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується у достатній кількості стільцями, кріслами тощо.
2.18. Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, які мають проблеми з зором.
2.19. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць.
2.20. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку з зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.
2.21. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних і комфортних умов для прийому суб’єктів звернення та роботи адміністраторів Центру і становить не менш як 50 кв. м.
2.22. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема про:
а). найменування Центру, номери телефонів для довідок, факс, адресу веб-сторінки, електронної пошти;
б). графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);
в). перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
г). строки надання адміністративних послуг;
ґ). бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
д). платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
е). супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;
є). прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;
ж). користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);
з). користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);
и). положення про Центр;
й). регламент Центру.
2.23. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності).
2.24. Адміністративні послуги у переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.
2.25. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах з вільним доступом до них суб’єктів звернення.
2.26. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.
2.27. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

3. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг


3.1. Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг - у технологічних картках.
3.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджені Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.
3.3. Керівник Центру може вносити суб’єкту надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
3.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку адміністративних послуг, інформаційних та/або технологічних карток згідно з законодавством України.

 

4. Робота інформаційного підрозділу Центру


4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування з загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центр утворюється відділення для інформаційного забезпечення суб’єктів звернень (надалі – рецепція).
4.2. Рецепція:
а). інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;
б). консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;
в). надає іншу інформацію та допомогу, які необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.
4.3. Центр забезпечує роботу окремого розділу на офіційній веб-сторінці Арцизької міської ради, де розміщується інформація, зазначена у цьому Регламенті, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
4.4. Інформація, яка розміщується у приміщенні Центру (у тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сторінці Арцизької міської ради, повинна бути актуальною і повною.
4.5. Інформація в окремому розділі офіційної веб-сторінки Арцизької міської ради, роботу якого забезпечує Центр, має бути зручною для пошуку та копіювання.
4.6. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центру у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

5. Керування чергою у Центрі


5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центр вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.
5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала у такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом.
5.3. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (з зазначенням його прізвища та імені).
5.4. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час.
5.5. Попередній запис може здійснюватися через особисте звернення до Центру та/або електронну реєстрацію в окремому розділі офіційної веб-сторінки Арцизької міської ради.
5.6. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися через попередній запис, здійснюється у визначені керівником Центру години.
5.7. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

6. Прийняття заяви та інших документів у Центрі


6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (надалі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (надалі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно у Центрі.
6.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
6.3. У разі, якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
6.4 Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення у заповненні бланка заяви.
6.5. У разі, якщо суб’єкт звернення допустив неточності або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єкта звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу у їх усуненні.
6.6. Заява, яка подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
6.7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.
6.6. Суб’єкту звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора, а також відмітки про дату та час його складення.
6.7. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається у матеріалах справи в електронній формі.
6.8. Адміністратор під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
6.9. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакета документів через внесення даних до системи документообігу в електронній формі.
6.10. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
6.11. У разі, якщо вхідний пакет документів отриманий засобами поштового зв’язку і не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його зіскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.
6.12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі та у разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.
6.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до реєстраційно-контрольної картки системи документообігу в електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Реєстраційно-контрольна картка справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)


7.1. Після вчинення дій, передбачених у розділі 6 цього Регламенту, адміністратор зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у реєстраційно-контрольній картці з зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано.
7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менш ніж один раз протягом робочого дня через доставку працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.
7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги обов’язаний внести запис про її отримання до реєстраційно-контрольної картки з зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи.
7.4. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами відповідно до розподілу обов’язків керівником Центру.
У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги згідно з технологічною карткою тощо) або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою чи службовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника Центру.
7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:
а). Своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи.
б). Надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі через надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора про хід розгляду справи.

 

8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення


8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів, здійснює його реєстрацію та передає його до Центру відповідно до реєстру.
8.2. Адміністратор невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).
8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.
8.4. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається у матеріалах справи.
8.5. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання у Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку.
8.6. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку у Центрі, а потім передається для архівного зберігання.
8.7. У разі, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
8.8. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та у межах повноважень адміністратори і керівник Центру.
8.9. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги зберігається у Центрі.
8.10. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

Положення про ЦНАП

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради (далі Центр) – є структурним підрозділом, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.
1.2. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у межах Арцизької міської територіальної громади за рішенням Арцизької міської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку. Виконання обов'язків адміністратора віддаленого робочого місця Центру покладається на старосту відповідного старостинського округу згідно із Законом України «Про адміністративні послуги».
1.3. Центр, територіальні підрозділи Центру, адміністратори віддалених робочих місць Центру/мобільних Центрів підконтрольні і підзвітні Арцизькій міській раді, підпорядковані її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядковані міському голові.
1.4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів приймається Арцизькою міською радою (далі – Рада).
1.5. Центр, територіальні підрозділи Центру, адміністратори віддалених робочих місць Центру/мобільних Центрів у своїй діяльності керуються Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Арцизької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
1.6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів, визначається та затверджується рішенням міської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи міської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).
До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


2.1. На Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів покладаються такі основні завдання:
- організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються у Центрі, територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрів;
- вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;
- використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі;
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;
- реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;
- організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;
- проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до закону;
- здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.
2.2. Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів забезпечують надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ ЦНАП


Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця Центру/мобільних Центрів під час виконання покладених на них завдань:
3.1. Взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
3.2. Безоплатно отримують від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.
3.3. Отримують відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.
3.4. Взаємодіють з представниками інших ОТГ в межах чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 

4. СТРУКТУРА


4.1. Штатний розпис та структура Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів затверджуються у встановленому порядку рішенням міської ради.
4.2. Очолює Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільних Центрів начальник, на якого покладаються обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва Центра, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів та відповідальність за організацію його діяльності.
4.3. Центр утворюється з начальника, державних реєстраторів, адміністраторів або головних спеціалістів, адміністраторів чи спеціалістів територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів.
4.4. Начальник Центру, адміністратори, державні реєстратори, спеціалісти та інші працівники Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.
4.5. Центр розташовується за адресою: 68400, обл. Одеська, м. Арциз, вул. Свободи, 95а.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ЦНАП


5.1. Начальник Центру діє в межах чинного законодавства та завдань, покладених на Центр:
- здійснює керівництво роботою Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;
- організовує діяльність Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи центру;
- координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
- організовує діяльність віддалених робочих місць (територіальних підрозділів);
- організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів;
- сприяє створенню належних умов праці у Центрі, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, вносить пропозиції щодо покращення його матеріально-технічного забезпечення;
- розглядає скарги про діяльність чи бездіяльність адміністраторів; державних реєстраторів та інших працівників Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів;
- здійснює функції адміністратора;
- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;
- планує роботу Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, подає пропозицій до перспективних і поточних планів роботи міському голові;
- розробляє Положення про Центр, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, посадові інструкції працівників, у разі потреби – зміни і доповнення до зазначених документів, подає їх на затвердження в установленому порядку;
- звітує про проведену роботу Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів у визначеному порядку на сесії міської ради, до департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації та Міністерству цифрової трансформації України ;
- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Центр;
- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову Центру.

 

6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ


6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у Центрі, територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрів звертається до адміністратора - посадової особи Арцизької міської ради, або у випадках, передбачених законодавством, – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.
6.2. Основними завданнями адміністратора є:
- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;
- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
- організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;
- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
- надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;
- надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання он-лайн послуг).
6.3. Адміністратор має право:
- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
- інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;
- порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів;
- отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;
6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається Арцизькою міською радою.
Повноваження адміністратора можуть покладатися на начальника Центру, державних реєстраторів, спеціалістів та інших посадових осіб Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів, які здійснюють функції з обслуговування суб’єктів звернення, зокрема прийняття документів, необхідних для надання адміністративних послуг та видачу результатів надання адміністративних послуг у Центрі, територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрів.
6.5. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України, та електронний цифровий підпис.
6.6. Основними завданнями державного реєстратора є:
1) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;
2) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;
4) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;
5) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;
6) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
7) виконує повноваження начальника відділу у разі його відсутності;
8) надає окремі адміністративні послуги (виконує функції адміністратора) відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»;
9) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується міським головою, відповідно до законодавства.
Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори Центру.
6.8. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори Центру.
6.9. Основними завданнями адміністраторів (спеціалістів) з питань реєстрації місця проживання громадян є:
1) реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
2) формування та ведення реєстру територіальної громади;
3) підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;
4) здійснення функцій адміністратора;
5) виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників Центру.
6.10. Основними завданнями спеціалістів з соціальних питань є:
1) ведення прийому громадян, роз’яснення законодавства з питань соціального захисту населення;
2) проведення обстеження матеріально – побутових умов громадян із залученням депутатів міської ради (кожен депутат на окрузі);
3) проведення аналізу і узагальнення матеріалів обстеження, їх передача управлінню праці та соціального захисту населення;
4) прийом та оформлення документів для призначення допомоги сім’ям з дітьми;
5) прийом та оформлення документів для призначення субсидії;
6) прийом та оформлення документів для надання адресної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
7) прийом та оформлення документів для призначення інших видів соціальних допомог та виплат;
8) здійснення функцій адміністратора;
9) виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників Центру.
6.11. За рішенням Арцизької міської ради, у Центрі, також може здійснюватися:
- прийняття звітів, декларацій, скарг;
- надання консультацій;
- прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
- прийняття довідок.
6.12. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день з перервою на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.
6.13. У територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрах буде забезпечено надання адміністративних послуг відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.
6.14. У приміщенні, де розміщується Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільні Центри можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку чи термінали самообслуговування, POS - термінали).
6.15. Центр, територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів Центру/мобільні Центри повинні бути облаштовані у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
6.16. У приміщенні Центру, територіальних підрозділах Центру, віддалених робочих місцях адміністраторів Центру/мобільних Центрах може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого комітету Арцизької міської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.
6.17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру, територіальних підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів Центру/мобільних Центрів здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Про нас

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради

 

 

+38(04845) 3-11-75
Електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік роботи:
ПН-ЧТ з 8:00 до 17:00
ПТ з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради

Державний реєстратор майнових прав відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради:

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради

Адміністратори відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради

 

r cnap

r cnap

r cnap

r cnap2

Перелік адмінпослуг

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються відділом «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради Одеської області

       
1 00050 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
00054 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
00052 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
00056 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
00057 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
00094 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
00097 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
00100 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
00073 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
10  00083 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
11  00235 Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
12  00234 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
13  00236 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
14  01179 Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
15  00683 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
16  00058 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
17  00087 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
18  00090 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
19  00092 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
20  00106 Державна реєстрація фізичної особи — підприємця Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
21  00109 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу — підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
22  00108 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
23 00107 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
24  00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
25  00042 Державна реєстрація речового права, похідного від права власності Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
26  00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
27  00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
28  00046 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
29  00043 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
30 00047 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
31 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
32  00026 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»
33 01618 Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
34  00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України «Про Державний земельний кадастр»
35  00070 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
36  00071 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
37  00072 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
38  00074 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
39  00075 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
40  00079 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
41  00078 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
42  00081 Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення Закон України «Про Державний земельний кадастр»
43  00080 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
44  00035 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць Закон України «Про Державний земельний кадастр»
45  00059 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель Закон України «Про Державний земельний кадастр»
46  00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку Закон України «Про Державний земельний кадастр»
47  00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) Закон України «Про Державний земельний кадастр»
48  00062 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) Закон України «Про Державний земельний кадастр»
49  00063 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру Закон України «Про Державний земельний кадастр»
50  00064 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) Закон України «Про Державний земельний кадастр»
51  00065 Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення Закон України «Про Державний земельний кадастр»
52  01254 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі Закон України «Про Державний земельний кадастр»
53  00207 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
54  00199 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування Закон України «Про Державний земельний кадастр»
55  00210 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь Закон України «Про Державний земельний кадастр»
56  00198 Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду Закон України «Про оренду землі»
57  00213 Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) Закон України «Про Державний земельний кадастр»
58  00066 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Закон України «Про землеустрій»
59  00068 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України «Про оцінку земель»
60  01161 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності Земельний кодекс України, Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
61  00175 Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача Земельний кодекс України
62  00174 Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Земельний кодекс України, Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
63  00244 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок Податковий кодекс України
64  00176 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації Земельний кодекс України
65  00217 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення Земельний кодекс України
66  00180 Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів Земельний кодекс України
67  00181 Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель Земельний кодекс України
68  00179 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів Земельний кодекс України
69  00182 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Земельний кодекс України
70  00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря Земельний кодекс України
71  00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб Земельний кодекс України
72  00190 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Земельний кодекс України
73  00193 Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
74  00191 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
75  00153 Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
76  01240 Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
77  01330 Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
78  01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про оренду землі»
79  01785 Поновлення договору оренди водних об’єктів Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про оренду землі»
80  01399 Державна реєстрація потужностей оператора ринку Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
81  01400 Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
82  01401 Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
83  01611 Затвердження експортної потужності       Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
84  00983 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
85  00030 Державна реєстрація народження дитини та її походження Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
86  00031 Державна реєстрація шлюбу Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
87  00032 Державна реєстрація розірвання шлюбу Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
88  00868 Державна реєстрація зміни імені Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
89  00033 Державна реєстрація смерті Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
90  01418 Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
91  01854 Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
92  01369 Комплексна послуга «єМалятко»:  
    1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
    2) реєстрація місця проживання Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
    3) призначення допомоги при народженні дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
    4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях Закон України «Про охорону дитинства»
    5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
    6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків Податковий кодекс України
    7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Закон України «Про охорону дитинства»
    8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України Закон України «Про громадянство України»
    9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
    10) надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
    11) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” Закон України від 30 вересня 2020 р. № 930-IX «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»
93  00263 Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»
94  00257 Видача свідоцтва про право власності Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»
95  01352 Видача дубліката свідоцтва про право власності Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»
96  00238 Видача ордера на жиле приміщення Житловий кодекс Української РСР
97  01472 Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання Житловий кодекс Української РСР
98  00036 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Закони України «Про житловий фонд соціального призначення», «Про місцеве самоврядування в Україні»
99  01471 Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання Закони України «Про житловий фонд соціального призначення», «Про місцеве самоврядування в Україні»
100  00034 Реєстрація місця проживання Закони України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”
101  01217 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років Закони України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”
102  00037 Зняття із задекларованого/реєстрації місця проживання Закони України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”
103  00040 Реєстрація місця перебування Закони України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”
104  00038 Видача витягу з реєстру територіальної громади Закони України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”
105  01286 Надання статусу учасника бойових дій Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
106  01198 Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
107  01285 Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
108  01620 Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
109  01877 Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту Закон України «Про волонтерську діяльність»
110  01257 Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання Житловий кодекс Української РСР
111  00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
112  01622 Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення Житловий кодекс Української РСР
113  00104 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
114  01433 Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб Житловий кодекс Української РСР
115  01262 Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів Закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
116  00121 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Закон України «Про охорону дитинства»
117  01200 Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку Закон України «Про охорону дитинства»
118  01194 Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Закон України «Про охорону дитинства»
119  01196 Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Закон України «Про охорону дитинства»
120  00135 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” Закон України «Про державні нагороди України»
121  00144 Призначення державної допомоги при народженні дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
122  00143 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
123  00149 Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
124  00150 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
125  00147 Призначення державної допомоги при усиновленні дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
126  00959 Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
127  00960 Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях Закон України «Про охорону дитинства»
128  01775 Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
129  01227 Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” Закон України від 30 вересня 2020 р. № 930-IX «Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»
130  00154 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме Сімейний кодекс України
131  00122 Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена Цивільний кодекс України
132  01405 Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя Сімейний кодекс України
133  01386 Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
134  01265 Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків Закон України «Про психіатричну допомогу»
135  00117 Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у         мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
136  00242 Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
137  01255 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
138  00221 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
139  00222 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
140  00220 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
141  00223 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
142  00224 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
143  00151 Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
144  00103 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею Закон України «Про психіатричну допомогу»
145  00099 Призначення державної соціальної допомоги на догляд Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»
146  00096 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»
147  00141 Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
148  00152 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
149  00230 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
150  01404 Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
151  00232 Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
152  00171 Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
153  01191 Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
154  00172 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
155  00170 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
156  00112 Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
157  00133 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
158  01268 Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів Закон України «Про колективні договори і угоди»
159  01170 Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Закон України «Про зайнятість населення»
160  01172 Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Закон України «Про зайнятість населення»
161  01173 Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Закон України «Про зайнятість населення»
162  01171 Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Закон України «Про зайнятість населення»
163  01974 Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг Закони України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»
164  01601 Надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
165  00243 Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми Закон України «Про протидію торгівлі людьми»
166  00101 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі Закон України «Про соціальні послуги»
167  00155 Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
168  02025 Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату пункт 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
169  00157 Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства»
170  01995 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

Закон України «Про соціальні послуги»

171  01997 Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

172  01996 Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю» Закон України про Державний бюджет на відповідний рік, Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
173  01253 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: «Кандидат у майстри спорту України» та Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
174  01252 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
175  01454 Реєстрація пасіки Закон України «Про бджільництво»
176  00667 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
177  00669 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
178  00672 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
179  00675 Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
180  00668 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
181  00671 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
182  00674 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
183  00670 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
184  00657 Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців Закони України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
185  00645 Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Закони України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
186  00608 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Закони України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
187  00658 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців Закони України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
188  00659 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців Закони України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
189  00607 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців Закони України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
190  00606 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації Закони України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
191  00660 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації Закони України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
192  00494 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Закони України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
193  00554 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Закони України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
194  00589 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Закони України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
195  00581 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Закони України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
196  00555 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Закони України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
197  00673 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Закони України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
198  00566 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації Закони України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
199  00579 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації Закони України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
200  00583 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок Закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
201  00582 Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
202  00570 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
203  00586 Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок Закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
204  00585 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок Закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
205  00664 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок Закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
206  00588 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації Закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
207  00643 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації Закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
208  00051 Державна реєстрація створення громадського об’єднання Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
209  00053 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
210  00055 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
211  00077 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
212  00086 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
213  00335 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора громадського об'єднання Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
214  00084 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
215  00098 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
216  00102 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
217  00089 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
218  00091 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
219  00093 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання Закони України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
220  00998 Державна реєстрація статуту територіальної громади Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
221  00996 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
222  00997 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
223  00995 Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
224  00156 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності»  
225  01192 Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності»  
226  00158 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності»  
227  01186 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності»  
228  01208 Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
229  01209 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
230  01218 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
231  01219 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
232  00146 Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
233  01188 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
234  00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
235  01190 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
236  01263 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
237  00138 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
238  01376 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
239  01189 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
240  01902 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
241  01586 Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації Закон України«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
242  00237 Встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи, яка добровільно забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадила волонтерську діяльність та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання Закон України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
243  01197 Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань Закон України«Про жертви нацистських переслідувань»
244  00241 Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни Закон України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
245  00751 Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці Закон України«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
246  00168 Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності Закон України«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
247  00239 Встановлення статусу учасника війни Закон України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
248  00119 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб Закон України«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
249  00225 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування Закон України«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
250  00228 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»«Про жертви нацистських переслідувань»
251  00227 Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб Закон України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
252  00226 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю Закон України«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
253  00229 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
254  01688 Прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад Закон України«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
255  00139 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закон України«Про соціальні послуги»
256  01732 Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

257  01733 Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»  
258  00255 Видача дозволу на спеціальне водокористування Водний кодекс України, Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
259  00464 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування Водний кодекс України, Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
260  02417 Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
261  02263 Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалих внаслідок дії вибухонебезпечних предметів Закон України «Про протимінну діяльність в Україні»
262  02264 Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів Закон України «Про протимінну діяльність в Україні»