• На головну
  • Влада громади
  • Положення про постійні депутатські комісії

Положення про постійні депутатські комісії

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про постійні комісії

Арцизької міської ради VIII скликання

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, частини 14 статті 46, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р I Ш И Л А:

1 Затвердити Положення про постійні комісії Арцизької міської ради VIII скликання згідно з додатком.

Арцизький міський голова                                                  С. А.Парпуланський

      

    

20 листопада 2020 року

№6- VIII

  

Додаток

до рішення міської ради

від 20 листопада 2020 року

№6-VIII

Положення про постійні комісії

Арцизької міської ради VIII скликання

Це Положення визначає порядок формування, повноваження, порядок організації роботи та функціональну спрямованість постійних комісій Арцизької міської ради VІІ1 скликання.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статус постійних комісій

1.1.1. Постійні комісії міської ради (далі – постійні комісії) є постійно діючими органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, та здійснення контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету.

        1.1.2. Постійні комісії здійснюють свою діяльність, керуючись Конституцією України і законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями та іншими актами міської ради, Регламентом міської ради VIII скликання та цим Положенням.

1.1.3. Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

1.2. Склад постійних комісій

1.2.1. Перелік постійних комісій та їх функціональна спрямованість визначаються рішенням міської ради.

1.2.2. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови та членів постійної комісії, з числа яких відповідні постійні комісії на своєму першому засіданні у порядку, визначеному цим Положенням, обирають заступника голови та секретаря постійної комісії.

1.2.3. Депутат може входити до складу лише однієї постійної комісії міської ради.

1.2.4. Максимальна чисельність складу постійних комісій встановлюється у кількості 5 осіб.

1.2.5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

1.2.6. Депутати працюють у постійних комісіях міської ради на громадських засадах.

1.3. Принципи роботи постійних комісій

1.3.1. Постійні комісії міської ради будують свою роботу на принципах: верховенства права, законності, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, вільного обговорення при вирішенні питань.

1.4. Повноваження постійних комісій

1.4.1. Постійні комісії міської ради за дорученням міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою:

- розробляють та вносять на розгляд міської ради проекти відповідних рішень;

- попередньо розглядають та готують висновки, рекомендації до проектів рішень, що внесені на розгляд ради, виступають на сесіях з доповідями та співдоповідями;

- узагальнюють зауваження та пропозиції, що надійшли до проектів рішень міської ради;

- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань;

- проводять збір та аналіз інформації;

- розглядають звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

- попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, а також звіти про виконання відповідних програм;

- попередньо розглядають проекти міського бюджету та проекти про внесення змін та доповнень до бюджету, а також звіти про виконання бюджету;

- попередньо розглядають проекти рішень щодо землекористування та землевідведення, а також розпорядження об'єктами права комунальної власності, які належать до функціональної спрямованості постійних комісій;

- здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету, рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій;

- здійснюють аналіз роботи виконавчих органів ради, їх структурних підрозділів, підготовку та подання на розгляд міської ради та її органів висновків і рекомендацій з цих питань;

- вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також діяльність підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до відання ради;

- створюють підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів;

- періодично звітують перед міською радою про свою роботу.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Планування роботи постійних комісій

2.1.1. Комісії здійснюють свою роботу постійно, на плановій основі відповідно до затверджених ними планів роботи, а також рішень і доручень міської ради, секретаря міської ради.

Плани роботи постійних комісій міської ради відповідають головним напрямкам діяльності ради та її органів і визначають організаційні форми вирішення поставлених завдань та містять перелік основних заходів та їх виконавців.

2.1.2. План роботи постійної комісії складається головою постійної комісії, його заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

2.1.3. Плани роботи комісій можуть змінюватися у разі включення до них позапланових питань за дорученням міської ради, голови міської ради, за пропозицією членів постійних комісій.

2.2. Форми роботи постійних комісій

2.2.1. Основними формами роботи постійних комісій міської ради є засідання.

2.2.2. Засідання постійних комісій проводяться відкрито й гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії міської ради проводяться закриті засідання.

2.2.3. Постійна комісія під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) керівників і спеціалістів виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, окремих громадян. Запрошення на засідання постійної комісії здійснюється головою комісії за пропозицією членів постійної комісії або за власною ініціативою.

Запрошені беруть участь у засіданнях постійних комісій міської ради з правом дорадчого голосу.

2.3. Скликання засідань постійних комісій

2.3.1. Засідання постійних комісій міської ради скликаються головою комісії в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і відбуваються у дні, визначені постійними комісіями міської ради. Постійні комісії можуть встановити інший день та час своїх засідань, про що завчасно повідомляються всі члени комісій.

2.3.2 Про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд комісії, повідомляються всі члени постійної комісії не менш як за три дні до його початку, а у разі необхідності – за один день.

2.3.3. Засідання постійної комісії міської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

2.3.4. Постійні комісії зобов'язані завчасно, але не пізніше як за день до засідання, в письмовій формі повідомити керівництво виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, про час і місце засідання та питання, що планується до розгляду. У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи та матеріали необхідно надати комісії.

2.4. Порядок проведення засідань постійних комісій

2.4.1. У засіданні постійних комісій беруть участь депутати – члени комісій, інші депутати (з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.

2.4.2. На початку засідання постійної комісії затверджується порядок денний. Після затвердження порядку денного засідання комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання постійної комісії.

2.4.3. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).

2.4.4. Після доповіді та співдоповідей члени постійної комісії ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

2.4.5. Головуючий на засіданні постійної комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук. Головуючий не має права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів, учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу час.

2.4.6. В обговоренні питання порядку денного засідання постійної комісії беруть участь члени комісії, депутати міської ради, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії.

2.5. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій

2.5.1. За результатами розгляду питань порядку денного комісія готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків - заступником голови або секретарем постійної комісії.

2.5.2. Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які ставляться на голосування в порядку їх надходження.

2.5.3. За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія може:

- ухвалити висновок;

- ухвалити рекомендацію;

- взяти інформацію до відома;

- створити робочу групу;

- надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;

- прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених цим Положенням.

2.5.4. Рекомендації постійних комісій підлягають розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду повинно бути повідомлено постійні комісії у встановлений нею строк.

2.5.5. Рішення постійних комісій приймається більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівного розподілення голосів вирішальним є голос голови комісії.

2.6. Оформлення протоколів засідань постійних комісій

2.6.1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

2.6.2. У протоколі засідання постійної комісії зазначається:

- номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

- назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії та поширених серед членів комісії;

- результати голосувань з питань порядку денного;

- прийняті висновки, рекомендації та інші рішення постійних комісій.

2.6.3. До протоколу додається окрема думка члена комісії, який не погоджується з результатами голосування, якщо вона була викладена в письмовій формі членом комісії.

2.6.4. Протоколи засідань постійних комісій оформлюються протягом трьох робочих днів з дня засідання постійної комісії та підписуються головою відповідної комісії і секретарем.

2.6.5. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання комісії підписується заступником голови комісії. За відсутності секретаря постійної комісії на засіданні комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання комісії підписує заступник голови або визначений комісією член комісії.

2.6.6. Протоколи спільних засідань підписуються у той же строк головами відповідних комісій.

2.7. Спільні засідання постійних комісій

2.7.1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій міської ради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням ради, секретаря міської ради розглядаються постійними комісіями спільно.

2.7.2. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій за їх взаємною згодою.

2.7.3. Рекомендації, висновки та інші рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами відповідних комісій.

2.8. Виїзні засідання постійних комісій

2.8.1. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об’єктах, підприємствах, в установах та організаціях, щодо яких розглядаються питання постійною комісією.

2.8.2. Для прийняття рішення щодо проведення виїзного засідання голова постійної комісії подає на ім'я міського голови у письмовій формі заяву, яка повинна містити такі відомості:

- порядок денний і завдання виїзного засідання;

- строк, місце та час проведення;

- маршрут поїздки та пункти, які передбачається відвідати;

- прізвища членів постійної комісії, які беруть участь у виїзному засіданні.

2.8.3. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення проведення виїзного засідання здійснюється міською радою.

2.8.4. За підсумками проведення виїзного засідання голова постійної комісії складає звіт на ім'я міського голови, який повинен містити інформацію про результати виїзного засідання та маршрути поїздок.

2.9. Голова, заступник голови та секретар постійної комісії

2.11.1. Голова постійної комісії міської ради:

- формує проект порядку денного;

- організовує роботу комісії;

- проводить підготовку, скликає і веде засідання;

- дає доручення членам комісії;

- проводить розподіл функціональних обов'язків між членами комісії;

- представляє комісію у відносинах з іншими постійними комісіями, виконавчими органами ради, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

- відповідає за складання плану роботи постійної комісії;

- здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

- організовує роботу щодо реалізації висновків, рекомендацій, виконання рішень постійної комісії;

- запрошує для участі в роботі постійної комісії представників виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій;

- доводить до відома членів постійної комісії інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до постійної комісії;

- підписує від імені постійної комісії проекти рішень та інші документи;

- доповідає проекти рішень, розглянуті постійною комісією, на пленарному засіданні сесії міської ради.

2.9.2. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин за його дорученням обов'язки голови постійної комісії виконує заступник голови комісії або секретар постійної комісії.

2.9.3. Заступник голови постійної комісії:

- складає план роботи з переліком питань на кожне засідання комісії, готує питання для розгляду на засіданнях комісії, забезпечує засідання необхідними матеріалами до порядку денного;

- здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

- виконує за дорученням голови комісії окремі його повноваження і виконує обов'язки голови у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків;

- вносить пропозиції щодо формування порядку денного.

2.9.4. Секретар постійної комісії:

- бере участь у складанні плану роботи з переліком питань на кожне засідання комісії;

- вносить пропозиції щодо формування порядку денного;

- здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

- інформує членів постійної комісії про виконання рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії;

- оформляє проекти рішень, рекомендації, звернення постійної комісії, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує разом з головою (заступником) протоколи засідань постійної комісії;

- здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;

- підписує за дорученням і від імені постійної комісії проекти рішень та інші документи.

2.10. Права та обов'язки членів постійної комісії

2.10.1. Члени постійної комісії мають право:

- вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прийнятті та підготовці рішень;

- викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії, яка додається до протоколу комісії.

2.10.2. Члени постійної комісії зобов'язані:

- бути присутніми на засіданнях постійної комісії та брати участь в її роботі;

- виконувати відповідні доручення голови постійної комісії та постійної комісії.

2.10.3. У випадку невиконання депутатом своїх обов'язків щодо роботи в постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії питання про можливість подальшого перебування депутата у складі відповідної постійної комісії.

2.10.4. Організаційне, правове, методичне, інформаційне, аналітичне і матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат міської ради.

3. Функціональна спрямованість постійних комісій

3.1. Постійна комісія з питань конституційних прав громадян, регламенту, депутатської діяльності та етики:

- сприяння реалізації державної політики у сфері забезпечення конституційних прав громадян;

- розгляд за дорученням керівництва міської ради звернень громадян з правових та інших питань, які належать до компетенції постійної комісії;

- розгляд інформації керівників структурних підрозділів органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на території населених пунктів ради;

- розгляд і розроблення проектів програм та інших правових актів міської ради з питань забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, контроль за їх виконанням;

- здійснення контролю за дотриманням депутатами міської ради законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту міської ради, Положення про постійні комісії міської ради;

- розгляд проектів актів, що регламентують діяльність міської ради та її органів;

- здійснення попереднього розгляду проектів міської ради, з приводу дострокового припинення повноважень депутатів ради, порушень депутатами норм депутатської етики, а також норм Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту міської ради.

3.2. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності:

- розгляд проектів міського бюджету, змін та доповнень до нього, звітів про його виконання, внесення пропозицій, підготовка висновків з цих питань, підготовка доповідей та співдоповідей для виступів на сесіях міської ради;

- здійснення контролю за виконанням міського бюджету, цільовим використанням одержувачами бюджетних коштів, підготовка висновків з цих питань;

- розгляд питань щодо оптимізації надходжень до міського бюджету;

- розгляд напрямів соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів, внесення пропозицій з цих питань;

- розгляд питань щодо структури, штатної чисельності виконавчого апарату міської ради та витрат на його утримання;

- розгляд проектів цільових програм, погодження порядків використання коштів, виділених на їх реалізацію, аналіз їх виконання, внесення пропозицій, підготовка висновків з цих питань;

- розгляд питань щодо фінансового стану та ефективності роботи комунальних підприємств ради;

- сприяння збалансованому, економічному, соціальному та інвестиційному розвитку населених пунктів ради, ефективному використанню природних, трудових і фінансових ресурсів;

- забезпечення планування діяльності міської ради з підготовки регуляторних актів у порядку, визначеному чинним законодавством;

- розробка, підготовка, складання під керівництвом міського голови на підставі пропозицій постійних комісій міської ради, депутатських фракцій депутатів, апарату міської ради, плану діяльності міської ради з підготовки регуляторних актів на рік та їх подання на затвердження міською радою;

- вивчення та надання висновків про відповідність проектів регуляторних актів вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу регуляторного акту міської ради;

- здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо оприлюднення проектів регуляторних актів міської ради; прийняття рішень про оприлюднення проектів регуляторних актів;

- розгляд звітів про відстеження результативності регуляторних актів;

- попередній розгляд щорічного звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики.

3.3. Постійна комісія з питань комунальної власності, земельних    

   відносин, містобудування, будівництва та охорони природи:

- сприяння реалізації державної політики у сфері будівництва, земельних відносин та охорони природи;

- розгляд та підготовка проектів цільових програм, аналіз їх виконання, внесення пропозицій, підготовка висновків з цих питань;

- надання пропозицій щодо проведення природоохоронних заходів;

- розгляд питань про створення міською радою комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, реорганізацію та ліквідацію;

- надання висновків щодо доцільності прийняття міською радою рішень щодо відчуження об’єктів комунальної власності;

- участь у здійсненні контролю за ефективністю використання та забезпечення майна, закріпленого за комунальними підприємствами, установами, закладами та організаціями міської ради, попередній розгляд питань щодо призначення та звільнення їх керівників;

- розробка, аналіз та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань управління комунальним майном ради.

3.4. Постійна комісія з питань промисловості, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг:

- попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів і місцевих програм, що стосуються питань промисловості, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, зв’язку, торгівлі та підприємництва;

- попередній розгляд та узгодження запровадження місцевих податків і зборів, а також пільг суб’єктам підприємницької діяльності;

- здійснення контролю над управліннями та відділами виконавчих органів ради, що займаються реєстрацією суб’єктів підприємницької діяльності, видачею дозволів та ліцензій;

- вивчення, аналіз стану розвитку транспорту, торгівлі та підприємництва в місті та підготовка пропозицій щодо його поліпшення;

- розроблення і реалізація заходів, спрямованих на встановлення клімату довіри між міською владою та суб’єктами підприємництва, що діють у місті;

- здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів промисловості, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, зв’язку, торгівлі та підприємництва і підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення виявлених проблем у цих сферах;

- підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою міста, запровадження нових форм їх організації;

- аналіз скарг мешканців міста на роботу промисловості, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, зв’язку, торгівлі та підприємництва, розгляд найбільш типових з них на засіданнях комісій та ухвалення рекомендацій щодо вирішення виявлених проблем, у тому числі кадрових питань у житлово-комунальному господарстві та благоустрою;

- попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів міського бюджету і програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, зв’язку, торгівлі та підприємництва;

- розгляд та надання пропозицій щодо системи маршрутів і графіків руху пасажирського транспорту загального користування на території ради.

3.5.Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я

та соціального захисту населення:

- сприяння реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту населення;

- аналіз діяльності відповідних закладів, роботи відповідних профільних відділів, подання на розгляд міської ради пропозицій за його результатами;

- участь у розробці надання пропозицій, підготовка, попередній розгляд цільових програм з питань, які відносяться до відання комісії та контроль за їх виконанням;

- розгляд питань раціонального використання бюджетних коштів на утримання гуманітарних сфер (освіта, охорона здоров’я, культура, соціальний захист, спорт);

- попередній розгляд кандидатур на призначення, продовження терміну роботи керівників профільних закладів;

- сприяння роботі молодіжних та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, проведенню освітніх, просвітницько-культурних та молодіжних фестивалів, конкурсів, змагань;

- сприяння створенню умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності.