Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Завантажити файлом

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
                 
                 
                 
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000     Арцизька міська рада
      (найменування головного розпорядника)
2. 0110000     Арцизька міська рада
(код)     (найменування відповідального виконавця)
3. 0117650 0490   Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
                         
N
з/п
Ціль державної політики
1 забезпечення сталого розвитку землекористування
   
                         
5. Мета бюджетної програми проведення незалежної експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, відповідно до статті 128 Земельного Кодексу України, за рахунок авансу, унесеного покупцем земельної ділянки
                         
6. Завдання бюджетної програми                  
                         
N
з/п
Завдання
1 проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу
   
                         
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою      
гривень                        
                         
N
з/п
Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу   7000 7000   7000 7000 0 0 0
  Усього 0 7000 7000 0 7000 7000 0 0 0
                     
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
                         
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень                        
                         
N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Оцінка земель на 2019 рік 0 7000 7000 0 7000 7000 0 0 0
                         
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання            
                         
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
  Обсяг видатків тис.грн. дані бухгалтерського обліку,звітність   7 7   7 7 0 0 0
                         
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 продукту                      
  кількість документації (звітів) од. дані бухгалтерського обліку,звітність   1 1   1 1 0 0 0
                         
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 ефективності                      
  середні видатки на розробку 1 документації (звітів) тис.грн. дані бухгалтерського обліку,звітність   7 7   7 7 0 0 0
                         
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 якості                      
  рівень готовності документації (звітів) % дані бухгалтерського обліку,звітність   100 100   100 100 0 0 0
                         
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
                         
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. програма виконана в повному обсязі      
____________                  
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.            
Міський голова                
      В.М.Міхов
                  (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний бухгалтер       І.І.Горяйнова
        (ініціали/ініціал, прізвище)