• На головну
  • Регуляторна політика
  • Відповідальний підрозділ

Відділ економіки та інвестицій Арцизької міської ради

В. о. начальника відділу, головний спеціаліст з інвестиційних проектів - Гойчева Діана Сергіївна

Головний спеціаліст відділу - Бузіян Світлана Миколаївна

Електронна адреса відділу – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: +38 (04845) 3-10-63

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки та інвестицій Арцизької міської ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ економіки та інвестицій Арцизької міської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Арцизької міської ради, який утворено задля здійснення виконавчих функцій і реалізації повноважень Арцизької міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Відділ утворюється Арцизькою міською радою, підзвітний та підконтрольний Арцизькій міській раді та безпосередньо Арцизькому міському голові.
З питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - також підзвітний відповідним органам виконавчої влади в межах встановлених чинним законодавством України.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також в частині делегованих повноважень – відповідними рішеннями органів виконавчої влади.
1.4. Положення про Відділ економіки та інвестицій Арцизької міської ради (далі – Положення), зміни до нього, структура та штатна чисельність затверджуються рішенням Арцизької міської ради.

2.ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
2.1. Основними завданнями відділу є:
2.1.1. Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері соціально-економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.
2.1.2. Організація виконання стратегічних та поточних програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.
2.1.3. Розробка проектів стратегії розвитку громади, програм соціально-економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та подання їх на затвердження міської ради.
2.1.4. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.
2.1.5. Реалізація проектів співробітництва громад.
2.1.6. Забезпечення розвитку відносин громади з містами-побратимами (громадами-побратимами) з інших регіонів України та з інших держав.
2.1.7. Підготовка проектів для їх подання в Державний фонд регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
2.2.1. Аналізує стан і тенденції економічного розвитку громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань.
2.2.2. Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, підприємців, що діють у громаді всіх форм власності.
2.2.3. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.
2.2.4. Забезпечує виконання державної, регіональної програм та програм громади з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної, тарифної політики.
2.2.5. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та коштів міського бюджету.
2.2.7. Аналізує і розробляє пропозиції щодо формування транспортної мережі на території громади.
2.2.8. В межах своїх повноважень готує проекти розпорядчих актів Арцизької міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.
2.2.9. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
2.2.10. Забезпечує контроль за виконанням рішень Арцизької міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Відділу.
2.2.11. Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку регіону під час їх підготовки.
2.2.12. Налагоджує міжнародні зв'язки міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганді інвестиційної привабливості громади, проводить цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування.
2.2.13. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ
Відділ має право:
3.1. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
3.2. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції ;
3.3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3.4. брати участь у роботі пленарних засідань міської ради, засідань виконавчого комітету, засіданнях комісій та нарадах міської ради за напрямами діяльності;
3.5. проводити інструктування, консультації, надавати методичні рекомендації з питань, що належать до компетенції Відділу працівникам міської ради;
3.6. на обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених обов’язків;
3.7. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.
3.8.. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями та закладами, що належать до комунальної власності Арцизької міської територіальної громади вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ
4.1.Усі працівники відділу призначаються на посади за результатами конкурсу і звільняються з посад розпорядженням міського голови або іншим способом відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.
4.3. Начальник Відділу:
4.3.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.
4.3.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.
4.3.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами та підрозділами міської ради.
4.3.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
4.3.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.
4.3.6. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.
4.3.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.
4.3.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
4.3.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ
5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.
5.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
5.3. Посадові особи Відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
5.4. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.


6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.
6.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.