• На головну
  • Виконавчий комітет
  • Регламент виконавчого комітету

Регламент виконавчого комітету Арцизької міської ради

 

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету

Арцизької міської ради Одеської області VIІІ скликання

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Арцизької  міської ради Одеської області

 ВИРІШИВ:

         1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Арцизької міської ради Одеської області VIІІ скликання (додається).

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Арцизького міського голови.

Арцизький міський голова                                     С.А. Парпуланський

23 квітня 2021 року

№62

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Арцизької міської ради

23 квітня 2021 року

№62

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Арцизької міської ради

Регламент виконавчого комітету Арцизької міської ради розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконкому, віднесені до його компетенції.

1. Загальні положення

1.Виконавчий комітет Арцизької міської ради (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Арцизькій міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.Регламент виконавчого комітету ради (далі - Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

3.Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

4.Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць (кожну четверту п’ятницю) кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

5.Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

6.Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

7.Члени виконавчого комітету зобов'язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє Арцизького міського голову або керуючого справами виконавчого комітету.

8.У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому впродовж року, Арцизький міський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

9.На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради,  керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

10.Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює відділ організаційної та кадрової роботи міської ради.

11.Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

12.Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує відділ організаційної та кадрової роботи за підписом керуючого справами виконавчого комітету.

13.Не пізніше як за 2 робочих дні до засідання, порядок денний та проекти рішень надаються членам виконавчого комітету.

14.Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, - посадова особа, яка здійснює його повноваження.

15.У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

16.На засіданні виконавчого комітету ведеться протокол відділом організаційної та кадрової роботи міської ради.

17.Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис Арцизького міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, - посадової особи, яка здійснює його повноваження.

18.Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.

2. Члени виконавчого комітету

1.Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією Арцизького міського голови. До виконавчого комітету за посадою входять Арцизький міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, старости.

2.Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження впродовж строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету вони звільняються з посад, крім випадку обрання їх на вказані посади.

Члени виконавчого комітету мають право:

-   не пізніше як за два робочих дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні;

-  у процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету вносити пропозиції щодо порядку денного; отримувати від доповідачів роз'яснення; вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів бюджету.

3. Планування роботи виконавчого комітету

1.Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

2.План роботи виконавчого комітету складається відділом організаційної та кадрової роботи за пропозиціями заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на півріччя: до 15 червня та до 15 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.План роботи виконавчого комітету містить такі розділи: календарний план засідань виконавчого комітету; перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

4.У плані роботи виконавчого комітету вказуються: дата проведення засідання виконавчого комітету, питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

5.Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

6.План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п'ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

7.Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється відділом організаційної та кадрової роботи міської ради.

8.При розгляді плану роботи на наступне півріччя, керуючий справами виконавчого комітету інформує виконком про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

9.У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується відділом організаційної та кадрової роботи міської ради, та подається на затвердження міському голові до 28 числа попереднього місяця.

4. Підготовка проектів рішень

1.Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень Арцизької міської ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку заступниками міського голови в межах своєї компетенції, секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету.

2.Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради.

3.Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 10 робочих днів, до дати їх розгляду виконавчим комітетом, на офіційному веб-порталі Арцизької міської ради в мережі інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов'язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акту процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акту.

Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акту на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п'ять календарних днів.

У разі непогодження проекту регуляторного акту виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв'язку із порушенням розробником регуляторного акту регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акту вищевказаним виконавчим органом ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акту повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проекту регуляторного акту виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акту, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: відсутній аналіз регуляторного впливу; проект регуляторного акту не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

6.Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки - 4 друковані сторінки. Проекти поміщаються в обкладинку, яка візується керуючим справами виконавчого комітету та містить дані про доповідача. До них додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

Кожен аркуш додатка чи інших доданих до проекту рішення документів нумерується, загальна їх кількість проставляється виконавцем на аркуші погодження в лівому нижньому куті.

7.До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються до відділу організаційної та кадрової роботи міської ради, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови (у разі його відсутності з поважних причин - посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

8.Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу міського голови, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадової особи, яка здійснює його повноваження, можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконавчого комітету за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконавчого комітету від загального його складу.

5. Порядок скликання та проведення засідання виконкому

1.Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно Арцизьким міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

2.Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується відділом організаційної та кадрової роботи міської ради, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

6. Прийняття рішень

1.З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

2.Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

3.У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

4.Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п'яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до відділу організаційної та кадрової роботи міської ради, який надає їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень - керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об'єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів ради або стосуються управлінської діяльності, їх підписує керуючий справами виконавчого комітету.

5.Підписані рішення реєструються відділом організаційної та кадрової роботи міської ради шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується відділом організаційної та кадрової роботи міської ради в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою відділу організаційної та кадрової роботи.

Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються відділом організаційної та кадрової роботи міської ради на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

Засвідчення витягів здійснює відділ організаційної та кадрової роботи міської ради шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою відділу організаційної та кадрової роботи.

7.Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується контрольним відділом.

8.Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно організаційним відділом, доведення та збирання інформації, контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється контрольним відділом контролю.

9.Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

7. Скасування рішень виконавчого комітету

1.Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або Арцизькою міською радою.